Instrukcijas afiksa un augstākā līmeņa audzētavas reģistrācijai

Svetlana / 17-12-2013 / Klubs, LKF

Instrukcija „afiksa” reģistrācijai:

 1. Jebkurš audzētājs, kura īpašumā, bet ne līdzīpašumā, ir kaut viena vaislas kuce, ir tiesīgs reģistrēt afiksu. Par vaislas kuci atbilstoši LKF ciltsdarba reglamenta p. 4.3. uzskata kuci, kura uz pārošanas brīdi atbilst LKF Ciltsdarba reglamenta un šķirnes kluba Ciltsdarba nolikuma izvirzītajām prasībām par eksterjeru, uzvedības, darba spēju un veselības pārbaudēm.
 2. Audzētāja biedra stāžam kādā no LKF klubiem jābūt ilgākam par 1 gadu.
 3. Audzētājs aizpilda „Afiksa reģistrācijas pieteikumu”, kurā norāda 3 iespējamos afiksa variantus. Klāt pievieno kuces ciltsrakstu, izstāžu apraksta lapu, veselības pārbaužu, uzvedības vai darba spēju pārbaužu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šķirnes kluba prasībām. 
 4. Kluba pārstāvis (vadītājs vai atbildīgais par ciltsdarbu) uz pieteikuma blankas ar savu parakstu apliecina sniegto ziņu pareizību.
 5. Aizpildīto pieteikumu un nepieciešamo dokumentu kopijas klubs iesniedz LKF sekretārei vai nosūta elektroniski uz e-pastu: lkf.org@inbox.lv.
 6. Afiksa reģistrācijai nav vajadzīga kluba atļauja vai rekomendācija.
 7. LKF nodrošina afiksa reģistrāciju FCI.
 8. Afiksa īpašniekam jāpilda visas LKF Ciltsdarba reglamenta un klubu ciltsdarba nolikuma prasības.
 9. Afikss tiek izmantots visiem pie audzētāja dzimušajiem metieniem un to ieraksta ciltsrakstos aiz kucēna vārda. Kucēna vārda sākuma burtu nosaka klubs, lejupejošā alfabētiskā secībā.
Instrukcija „Afiksa” reģistrācijai
Afiksa reģistrācijas pieteikums

Instrukcija augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas reģistrācijai:

 1. Augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas statusam var kvalificēties Pamata līmeņa (Premium) audzētavas vai afiksa īpašnieks, kurš ir izpildījis sekojošas prasības:
  a) ir beidzis LKF kinoloģiskos kursus vai ieguvis citu kinoloģisko izglītību. Šī prasība neattiecas uz audzētavas īpašnieku, kurš iestājies LKF klubā līdz 1997. gadam;
  b) stāžs aktīvajā kinoloģijā pārsniedz 10 gadus;
  c) ir kvalitatīvi izaudzējis vismaz 3 metienus;
  d) ir pildījis klubā ciltsdarba vadītāja pienākumus vai aktīvi piedalījies kluba metienu apskatē (jāpierāda dokumentāli);
  e) nav sodīts par LKF Ciltsdarba reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumiem pēdējo 3 gadu laikā.
 2. Pretendents aizpilda ” Augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas reģistrācijas pieteikumu”. Tam pievieno kinoloģiskās izglītības apstiprinošu dokumentu un dokumentus, kas apliecina aktīvu kinoloģisko darbību kluba ciltsdarba vadītāja statusā vai metiena apskates aktus, kuros minēts pretendenta vārds apskates komisijas sastāvā.
 3. Kluba pārstāvis (ciltsdarba vadītājs vai kluba vadītājs) uz pieteikuma ar savu parakstu apliecina, ka pretendents nav sodīts par LKF ciltsdarba Reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu prasību pārkāpumiem pēdējo 3 gadu laikā. Apliecina iesniegto dokumentu pareizību. (Uzraksts „Kopija pareiza”, paraksts un kluba zīmogs.)
 4. Aizpildīto pieteikumu un nepieciešamo dokumentu kopijas klubs iesniedz LKF sekretārei vai nosūta elektroniski uz e-pastu: lkf.org@inbox.lv
 5. Pieteikumu izskata un audzētavas statusu piešķir LKF Prezidijs.
 6. Augstākā līmeņa audzētavas īpašniekam ir sekojošas tiesības:
  a) pašam apskatīt metienu un nodot dokumentus klubā. Reizi gadā LKF Ciltslietu komisijas vai kluba izveidota komisija novērtē labturību audzētavā un metiena audzēšanas kvalitāti;
  b) saņemt 20% atlaidi noformējot metiena reģistrāciju ciltsgrāmatā;
  c) izvietot LKF mājas lapā un LKF Facebook lapā informāciju par saviem kucēniem bez maksas;
  d) pieteikt uz LKF rīkotajām izstādēm personīgajā īpašumā, bet ne līdzīpašumā, esošos suņus, skaitā līdz pieciem, par 1. reģistrācijas maksu visu reģistrācijas periodu līdz īpašās cenas ieviešanai.
 7. Audzētavas īpašnieks nodrošina veselu, standartam atbilstošu suņu selekciju neizmantojot ciltsdarbā suņus ar iedzimtiem defektiem un slimībām. Viņš ir atbildīgs par ciltsdarbu savā audzētavā un par tādu vaislas dzīvnieku izvēli, kuri atbilst visām kluba ciltsdarba nolikuma izvirzītajām prasībām.
 8. Ja audzētavas īpašnieks ciltsdarbā ir pieļāvis pārkāpumu, viņš zaudē Augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas statusu. Viņš var atkārtoti kvalificēties atbilstoša līmeņa audzētavas statusa ieguvei pēc 3 gadiem, ja šajā laikā nav pieļāvis LKF Ciltsdarba reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumu.
Instrukcija augstākā līmeņa (super premium) audzētavas reģistrācijai
Pamata (premium) audzētavas reģistrācijas pieteikums
Augstākā līmeņa (super premium) audzētavas reģistrācijas pieteikums